శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు జయంతి నేడు.

శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు జయంతి నేడు....