వెబ్ సైట్ మెయింటనెన్స్ కారణంగా ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా ఈరోజు (13-01-2021) రాత్రి 12:00 గంటల నుండి రేపు రాత్రి (14-01-2021) 12:00 గంటల వరకు ఎన్రోల్/రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొనే అవకాశం లేదు. ప్రవాసాంధ్రులు గమనించగలరు.

వెబ్ సైట్ మెయింటనెన్స్ కారణంగా ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా ఈరోజు (13-01-2021) రాత్రి 12:00 గంటల నుండి రేపు రాత్రి (14-01-2021) 12:00 గంటల వరకు ఎన్రోల్/రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొనే అవకాశం లేదు. ప్రవాసాంధ్రులు గమనించగలరు.