ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు 23rd June 2020 బిష్కెక్ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు 23rd June 2020 బిష్కెక్ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు.
"వందే భారత్ మిషన్ " ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన విమానం లో హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు, అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ఏపీఎన్ ఆర్టిఎస్ సభ్యుల సహకారం తో ఏర్పాటు చేసిన బస్సు ద్వారా వీరు అందరూ కూడా క్వారంటైన్ లో ఉండబోతున్నారు.